ADATVÉDELMI- ÉS TITOKTARTÁSI NYILATKOZAT

A NAGYGOMBOSI BORÁSZAT Kft. /a továbbiakban: Szolgáltató/ a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos, az igénybe vevő /a továbbiakban: Felhasználó/ azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet a Felhasználónak címzett elektronikus hírlevél vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása érdekében és piackutatás céljából csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és a Felhasználó hozzájárulása alapján kezel.

A Szolgáltató jogosult a Felhasználó részére hírlevelet vagy egyéb reklám levelet küldeni, amennyiben a Felhasználó a regisztráció során a megfelelő adatai megadásával ehhez hozzájárult. A Szolgáltató nem köteles ellenőrizni, hogy a Felhasználó által a regisztráció során megadott adatok valóságnak megfelelők, illetőleg helytállók.

A személyes adatok nyilvántartásba vétele és kezelése az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény alapján történik. A Szolgáltató köteles az adatkezelési műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.

A Szolgáltató kötelezi magát arra, hogy védi és őrzi, üzleti titokként bizalmasan kezeli a szolgáltatás teljesítése során tudomására jutott adatokat, bizalmas adatokat, információkat, dokumentumokat és minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy azok megfelelő védelmét biztosítsa.

A Szolgáltató a bizalmas adatokat, bizalmas információkat csak a szolgáltatás teljesítése céljából használhatja fel, a tudomására jutott adatokat, információkat pedig csak a másik fél előzetes írásbeli hozzájárulásával hozhatja nyilvánosságra, kivéve, ha a közlésre jogszabály kötelezi.

A Szolgáltató részére átadott személyes adatot, bizalmas információt harmadik személyek tudomására hozni, valamint a meghatározott céltól eltérően felhasználni tilos.

A fenti titoktartási kötelezettség a szolgáltatás nyújtása során és annak bármely okból történő megszűnését követően is korlátlan ideig hatályban marad.

A Szolgáltató a Felhasználó által önkéntes adatszolgáltatás keretében rendelkezésére bocsátott személyes adatokat kizárólag az egyes Felhasználók azonosításához, illetve a szolgáltatás sikeres teljesítéshez szükséges mértékben és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben meghatározottak szerint használja fel.

A Szolgáltató a Felhasználó kérésére köteles a kezelt személyes adatait haladéktalanul törölni.